Политика 

за защита на личните данни на ЧОУ „Св. Климент Охридски“,
 съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ зачита поверителността на всеки, който посещава нашата електронна страница, изпраща ни електронна поща или е родител или наш партньор. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да работите за нас, да използвате нашите услуги, да искате информация, обучение или да научите повече за това, което правим.

Настоящата политика описва как и защо Частно основно училище „Свети Климент Охридски“, използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и Частно основно училище „Свети Климент Охридски“, относно публично достъпните части на нашата електронна страница. Чрез използването на нашата електронна страница, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност.

 

Кои сме ние?

В настоящата Политика за поверителност, Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ при осъществяване на своята работа ежедневно работи с лични данни, като ги обработва с отговорност и високо ниво на сигурност.

Какви лични данни събираме?

Видът и количеството на информацията, която събираме, и начина, по който я използваме зависи от това защо я предоставяме.

Когато се свържете с нас по телефона, по електронната поща, лично или онлайн, можем да събираме информация за вас (посочена в настоящата Политика за поверителност като „лична информация“). Това може да включва вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, длъжност и подробности за вашето образование и кариера и друга информация, отнасяща се лично до вас, която може да решите да ни предоставите.

 • Чувствителни данни
  Съгласно законодателството в сферата на защита на данните някои видове лична информация са по-чувствителни. Това са т.нар. „чувствителни” или „специални категории” лични данни, които обхващат информация, разкриваща расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения и политически възгледи, членство в синдикати, генетични или биометрични данни, информация относно здравето или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице. Чувствителна информация ще се събира само при необходимост, когато спецификата на предлаганата услуга налага това или когато това се изисква от българското законодателство или от съответния проект. В случай, че събираме и обработваме такава информация, ще Ви предоставяме ясни известия, като посочваме каква информация е необходима и защо.
 • Относно лични данни на ученици и младежи
  Ние проявяваме особено внимание относно защитата на поверителността на личните данни на деца, юноши и девойки и на учениците и по отношение на тях полагаме особена грижа и мерки за сигурност.

Как събираме информация за вас?

Ние събираме информация по следните начини:

 • Когато ни я предоставяте директно
  Ние може да събираме и съхраняваме информация за Вас, когато взаимодействате с нас, когато:

  • участвате в нашата учебна дейност като ученик, учител;
  • участвате в нашата проектна дейност;
  • използвате нашите образователни услуги;
  • кандидатствате за работа, за да станете учител или служител на Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ ;
  • сключвате договор с нас;
  • подавате запитване;
  • сте заснети от видео записващи устройства.
 • Когато дадете разрешение на други държавни институции или административни частни структури да я споделят с нас или тя е обществено достъпна.
 • Когато я събираме при използване от Ваша страна на нашата електронна страница.
 • Когато общувате с нас чрез платформи за онлайн обучение, както и през социални медийни платформи като Facebook, WhatsApp, Twitter или Linked In, можем да получим и лична информация за Вас. Информацията, която получаваме, ще зависи от предпочитанията за поверителност, които сте задали на всяка платформа и от политиките за поверителност на всяка платформа. За да промените настройките си на тези платформи, моля, направете справка с техните съобщения за поверителност.

Как използваме вашата информация?

Ние ще използваме Вашата лична информация за следните цели:

 • Предоставяне на услуги: Ще обработваме личната Ви информация, която предоставяте, за да Ви предоставим услугите или информацията, които сте поискали;
 • За администриране на изразено от Вас чрез нашия интернет сайт желание да получите определена информация;
 • Отговаряне на искане: Ако се свържете с нас с дадена заявка, можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим отговор, да изпълним искания, оплаквания или запитвания, които ни отправяте;
 • Мониторинг и оценка: Можем да използваме Вашата информация, за да подобрим настоящите и бъдещи дейности на Частно основно училище „Свети Климент Охридски“;
 • Обработка на кандидатура за прием в училището: Може да обработваме Вашата информация, ако изпратите или попълнете формуляр за кандидатстване, за да Ви отговорим;
 • Обработка на кандидатура за работа с нас: Може да обработваме Вашата информация, ако изпратите или попълнете формуляр за кандидатстване или ни изпратете вашата автобиография или подробности относно възможността да работите с нас, за да оценим кандидатурата Ви и да Ви отговорим;
 • Задължения по изпълнение на договор: Може да обработваме Вашата информация, за да изпълним задълженията си, произтичащи от двустранни договори, сключени с Вас;
 • Достъп и подобряване на нашата електронна страница: Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим достъп до електронната ни страница;
 • Административни цели: Можем да използваме Вашата лична информация, за да регистрираме и да разглеждаме жалба, да запишем молба да не получавате допълнителна информация, както и за други важни цели за вътрешно водене на регистри;
 • Превенция на престъпления: Можем да запишем вашето изображение посредством видеонаблюдение, което използваме за предотвратяване на престъпления и за опазване сигурността на административните помещения и учебните стаи на служителите и учениците;
 • Защита на Ваши жизненоважни интереси: Можем да обработим Вашата лична информация, когато разумно смятаме, че съществува риск от сериозна вреда или злоупотреба по отношение на Вас или на някой друг;
 • Маркетинг изследвания и анализи: Може да ви поканим да участвате в проучвания или изследвания, за да ни помогнете да подобрим образователния процес или при въвеждане на нови услуги. Участието е винаги доброволно и няма да бъдат идентифицирани отделни лица в резултат на това изследване, освен ако не сте съгласни да публикуваме вашите отзиви;
 • Спазване на законови, регулаторни и данъчни изисквания: При наличие на правно задължение, можем да обработим Вашата лична информация, за да изпълним това задължение.

В случай, че сте избрали да попълните контактна форма на нашата електронна страница се изисква да предоставите някои лични данни, като например: имена, телефонен номер, адрес, e-mail и друга лична информация според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и за осъществяване на връзка с Вас. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашата електронна страница или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието ѝ.
Ние няма да извършваме с Вашата информация нищо, което е извън обхвата на легитимните Ви очаквания.

Правно основание за обработване

Съгласно законодателството в сферата на защита на личните данни използването на лична информация трябва да има „правно основание”. Правните основания са посочени в Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) и съответното национално законодателство за защита на личните данни.

Конкретно съгласие
Съгласие е налице, когато Ви попитаме дали можем да използваме Вашата информация за конкретно определена цел и Вие се съгласите с това.

Законово задължение
Имаме правно основание да използваме Вашата информация, когато обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение.

Изпълнение на договор и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за установяване на пред договорни взаимоотношения
Имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато сме в процес по встъпване в договор с Вас или изпълняваме договорно задължение. Когато сте приет за обучение в училището, използвате някоя от нашите услуги или кандидатствате за работа при нас.

Жизненоважни интереси
Имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени интереси, свързани с живота и здравето. При подпомагане при бедствия и извънредни ситуации, и при наличие на случай, в който трябва да се свържем неочаквано с някого или да споделим негова информация със Спешна помощ.

Легитимни интереси
Имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато това е разумно необходимо за нас (или за трета страна) да го направим в наш (или на трета страна) „легитимен интерес” (при условие че целта, за която се използва информацията, е справедлива и не оказва неоснователно въздействие върху Вашите права). Считаме, че нашите легитимни интереси включват всички ежедневни дейности, които Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ извършва с лична информация. Ние се основаваме на легитимни интереси, единствено когато считаме, че всяко потенциално въздействие върху Вас (положително и отрицателно), степента му на засягане от гледна точка на неприкосновеността на личния живот и Вашите права съгласно законите за защита на личните данни, нямат преимущество пред нашия (на трета страна) интерес да използваме информацията Ви по този начин.
Когато използваме чувствителна лична информация, изискваме допълнително правно основание в съответствие със законодателството за защита на личните данните, така че ще извършваме това въз основа на Вашето изрично съгласие или друг способ, който е на наше разположение по закон за използването на този тип информация, ако сте я направили явно обществено достояние, ако трябва да я обработим за целите на трудовата заетост, социалното осигуряване или социалната защита, за ваши жизненоважни интереси.

 

Как опазваме сигурността на вашата информация?

Ние прилагаме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че Вашата лична информация е защитена. Нашите онлайн формуляри винаги са криптирани и нашата мрежа е защитена и рутинно наблюдавана. Ние ограничаваме достъпа до информация на база „необходимост да се знае” и предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме, че служителите на гимназията са наясно, че такава информация се използва само в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Правим редовни прегледи на това, кой има достъп до информацията, с която разполагаме, за да гарантираме, че информацията Ви е достъпна само за служителите и учителите на училището и държавни органи.

 

Колко дълго съхраняваме вашата информация?

Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ прилага специфични критерии, за да установи колко време да съхранява информацията Ви. Те са определени на базата на законови и оперативни съображения, като се вземат предвид указанията на Комисията за защита на личните данни. Принципът е, че я съхраняваме за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които е събрана.

Ние съхраняваме личната информация, която събираме от Вас, когато имаме продължаваща легитимна потребност за това, (за да Ви предоставим услуга, която сте поискали, или за да спазим приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания). Когато нямаме продължаваща легитимна потребност да обработваме Вашата лична информация, ние ще я изтрием или анонимизираме, а ако това не е възможно (в случай, че Вашата лична информация е била съхранена в архиви за резервни копия), тогава ние ще съхраним по сигурен начин Вашата лична информация и ще я изолираме от всяка друга обработка, докато изтриването стане възможно.

 

Споделяне на вашата информация с други организации

Ние ще използваме Вашата информация единствено за целите, за които сме я събрали. При никакви обстоятелства няма да продаваме или споделяме Ваша лична информация с някоя трета страна за нейни цели и няма да получавате маркетинг съобщения от никоя друга организация, като резултат от споделяне на Вашите данни с нас.
Ще споделяме Ваши данни единствено за следните цели:

 • Трети страни доставчици и подизпълнители, които могат да обработват лични данни от наше име: Възможно е да споделим Ваша информация с доставчици на услуги, които ни съдействат да осъществяваме нашата дейност и да предоставяме нашите услуги. Тези доставчици ще действат само по наши указания, ще са обект на предварителна проверка и ще поемат договорни задължения, съдържащи стриктни клаузи по отношение на защита на личните данни. Ние се стремим да гарантираме, че тези трети страни ще използват лични данни само за законосъобразни цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
 • Когато сме задължени по закон: Ще изпълняваме такива искания, когато разкриването на информацията е задължително по закон. Освен това, ще гарантираме споделянето на такава информация чрез подписване по възможност на специални споразумения със съответната организация или чрез проверка за всеки конкретен случай, която цели да установи, че искането и разкриването на информацията са законосъобразни.
  Когато използваме външни компании за обработка на лични данни от наше име, извършваме предварителна цялостна проверка на тези компании и сключваме договор, който посочва нашите очаквания и изисквания по отношение на начина, по който те управляват личните данни, които събират или до които имат достъп.

Вашите права

Законодателството в сферата на защита на личните данни Ви дава право да поискате достъп до личната информация, която Частно основно училище „Свети Климент Охридски“ има за Вас, както и да поискате коригиране на възможни неточности.

При събиране и обработване от нас на Ваша лична информация на основание на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне, нито обработването на Ваша лична информация на друго правно основание.

Имате право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, ограничаване на обработването или да възразите срещу обработване на Ваши лични данни.

Имате право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

При желание от Вас да упражните някое от своите права, моля да попълните специален формуляр и да го изпратите заедно с информация за самоличността Ви. Във връзка с това е необходимо да предоставите допълнителна информация относно естеството на Вашите взаимоотношения с нас, тъй като това ще ни помогне да установим местонахождението на личните Ви данни. Можете да ни изпратите документите по пощата на адрес:
Частно основно училище „Свети Климент Охридски“
адрес: гр. София-1797, ул. „Лъчезар Станчев“ №11

 

Оплаквания

Ако искате повече информация или имате въпроси, свързани с настоящата Политика за поверителност, както и за да отправите официално оплакване по отношение на нашия подход за защита на личните данни или искате да поставите въпрос относно поверителността, може да се свържете с нас на:
ел. поща: school@saintkliment.com
стационарен тел.: 02/8688191

Имате право освен това да подадете жалба по отношение на обработването на Ваши лични данни пред Комисията по защита на личните данни – www.cpdp.bg, който е българския надзорен орган по спазване на законодателството за защита на личните данни.

 

Промени в настоящата политика

Ние си запазваме правото да променяме, изменяме, допълваме или премахваме части от настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всяка такава промяна, която съществено засяга Вашите права върху личните Ви данни, ще влезе в сила 30 дни след като уведомлението за такава промяна е публикувано на тази електронна страница, през което време можете да ни уведомите, че не приемате тази промяна. По-нататъшното използване на тази електронна страница след 30-дневния период ще бъде окончателно считано за приемане на промените в настоящата Политика за поверителност. Освен това, Вие се съгласявате, че такова известие, публикувано на тази електронна страница, представлява разумно и достатъчно известие. По всяко време Вие сте обвързани от съответната актуална версия на Политиката за поверителност и приложимото законодателство.
Периодично може да преглеждате настоящата Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия.

Последно актуализирана: 22.11.2023г.

За връзка с нас

Ако имате въпроси, коментари или предложения, можете да ни информирате за тях на ел.поща: school@saintkliment.com

 

УТВЪРЖАВАМ
Таня Тодорова
Директор на ЧОУ „Св. Климент Охридски“

edge-grey-footer-brown-left