ОПИК ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 13.08.2020 г.

    Във връзка с епидемичната обстановка, настъпила с разпространението на вируса COVID 19, ЧОУ „Св. Климент Охридски“ ЕООД получи подкрепа по процедурата по ОПИК – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК, договор № BG16RFOP002-2.073-7389-C01, в размер на 10,000 лв.,  от които 8,500 лв. европейско финансиране, а 1,500 лв. – национално съфинансиране.
     Средствата са изразходени целево за покриване на разходите за един месечен наем и режийни разноски. Кодовете на икономическа дейност на ЧОУ „Св. Климент Охридски“ ЕООД са: 85.20 и 85.31 – начално и прогимназиално общо образование, съответно. Извънредното положение, обявено на 12 март и последвалата принудителна карантина за хората остави затворени много бизнеси за повече от 3 месеца, тази година. Кандидатстването ни за безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, впоследствие и договарянето на такова финансиране с договор № BG16RFOP002-2.073-7389-C01, осигури на дружеството ни финансова подкрепа, с която успяхме да компенсираме временния недостиг на финансов ресурс непосредствено след лятната училищна ваканция.

Период на реализация на проекта: 11.08.2020 – 11.11.2020 г.“

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019