Приемно време

Име

 1. Валентина Явашева
 2. Калина Даскалова
 3. Таня Тодорова
 4. Деяна Цекова
 5. Емануил Манолов 
 6. Димитър Запрянов 
 7. Владимир Бекярски
 8. Ромина Жекова 
 9. Венцеслава Велчева
 10. Таня Джувинова
 11. Радина Иванова 
 12. Кристина Сантана
 13. Елена Драмчева
 14. Моника Владимирова
 15. Татяна Спахийска
 16. Лидия Драгомирова
 17. Силвия Петрова
 18. Камелия Камбанова
 19. Велизара Захариева
 20. Румен Йордакиев
 21. Емил Минчев
 22. Павел Янев
 23. Камен Велев
 24. Габриела Сарандева

email

 1. valentina.yavasheva@saintkliment.com
 2. kalina.daskalova@saintkliment.com
 3. tanya.todorova@saintkliment.com
 4. deyana.tsekova@saintkliment.com
 5. dimitar.zaprianov@saintkliment.com
 6. emanuil.manolov@saintkliment.com
 7. vladimir.bekyarski@saintkliment.com
 8. romina.jekova@gmail.com
 9. ven2velch@gmail.com
 10. tanya.djuvinova@saintkliment.com
 11. rdivanova27@abv.bg
 12. c.santana1008@gmail.com
 13. elena.dramcheva@saintkliment.com
 14. monica.vladimirova@saintkliment.com
 15. tatyana.spahiyska@saintkliment.com
 16. lidia.dragomirova@saintkliment.com
 17. sylvia.petrova@saintkliment.com
 18. kamelia.kambanova@saintkliment.com
 19. zara_boqnova@abv.bg
 20. jordakievr@gmail.com
 21. emil.minchev@saintkliment.com
 22. pavel.yanev@gmail.com
 23. kamen_velev_fzf@abv.bg
 24. gabriela.sarandeva@saintkliment.com

Ден

 1. сряда
 2. вторник
 3. вторник
 4. понеделник
 5. понеделник
 6. петък
 7. сряда
 8. петък
 9. вторник
 10. вторник
 11. понеделник
 12. вторник
 13. сряда
 14. четвъртък
 15. вторник
 16. понеделник
 17. четвъртък
 18. вторник
 19. вторник
 20. сряда
 21. петък
 22. четвъртък
 23. понеделник
 24. понеделник

Час

 1. 14:00 – 14:40
 2. 10:30 – 11:10
 3. 9:00 – 9:30
 4. 8:30 – 9:10
 5. 10:00 – 10:35
 6. 10:00 – 10:35
 7. 8:40 – 9:15
 8. 11:00 – 11:40
 9. 11:00 – 11:40
 10. 10:30 – 11:10
 11. 8:40 – 9:20
 12. 16:20 – 17:00
 13. 13:00 – 13:40
 14. 9:00 – 9:40
 15. 15:40 – 16:20
 16. 14:50 – 15:30
 17. 9:00 – 9:40
 18. 10:30 – 11:10
 19. 9:30 – 10:10
 20. 15:15 – 16:00
 21. 11:10 – 11:50
 22. 12:00 – 12:40
 23. 9:30 – 10:10
 24. 8:40 – 9:15

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021