ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“